Revision

Alla anläggningar som är miljömärkta med Green Key besöks regelbundet av en revisor från Green Key. Revisorn är antingen någon av oss på Green Key Sverige alternativt någon av våra externa revisorer.

Alla nya anläggningar genomgår en revision innan miljömärkningen erhålls. Därefter sker en revision igen efter ett år och sedan minst en gång vart tredje år.

Utöver detta ska samtliga Green Key-märkta anläggningar skicka in en årlig miljörapportering till Green Key Sverige en gång per år, en månad innan anläggningens Green Key-certifikat går ut. Syftet med rapporten är att kriteriernas uppfyllnad följs upp och att anläggningen redovisar resultatet av målen från det föregående året. Anläggningen ska även formulera nya mål för det kommande året. Genom den årliga rapporten kan Green Key garantera kvalitén på anläggningarnas miljöarbete samt se till att ständig förbättring av miljöprestanda uppnås, även de år då revision inte sker.