Besök och uppföljning

Alla anläggningar som är miljömärkta med Green Key besöks regelbundet av någon av våra revisorer. Revisorn är antingen någon av oss på Green Key Sverige alternativt någon av våra externa revisorer. Detta dokument beskriver översiktligt hur ett besök går till och vad vi tittar på: Inför kontrollbesök Green Key

Alla nya anläggningar kontrollbesöks innan miljömärkningen erhålls. Därefter sker ett kontrollbesök igen efter ett år och sedan minst en gång vart tredje år. Vi kontaktar er inför bokning av besöken.

Utöver detta ska samtliga Green Key-märkta anläggningar skicka in en rapport till Green Key Sverige en gång per år, en månad innan anläggningens Green Key-certifikat går ut. Syftet med rapporten är att kriteriernas uppfyllnad följs upp och att anläggningen redovisar resultatet av målen från det föregående året. Anläggningen ska även formulera nya mål för det kommande året. Genom den årliga rapporten kan Green Key garantera kvalitén på anläggningarnas miljöarbete samt se till att ständig förbättring av miljöprestanda uppnås, även de år då kontrollbesök inte sker.