Årligt förnyande av Green Key-märkningen

Green Key-märkningen är giltig 12 månader i taget. Miljömärkta anläggningar ska därför årligen skicka in en miljörapportering till Green Key Sverige för att kunna förnya sin miljömärkning för ytterligare ett år. Syftet med rapporteringen är att Green Key årligen ska kunna följa upp er verksamhets miljöarbete, kontrollera kriteriernas uppfyllnad och säkerställa att årlig förbättring av miljöarbetet sker genom målen. När den årliga rapporten skickats in och godkänts av Green Key Sverige och Green Keys svenska styrgrupp, förnyas er miljömärkning i Green Keys kanaler och ett nytt certifikat skickas till er anläggning. Kortfattat består rapporteringen av tre delar:


1)  Green Keys kriterier

2) Årliga mål

3)  Data

Om detta poängkriterium uppfylls ska siffror rapporteras:

Därtill kan Green Key årligen begära in stickprov av andra typer av dokumentation för kriterierna.


*  Mall för mål. Inspiration till  nya mål & handlingsplaner.
** Data mall (1.6, 2.3, 4.1, 6.1, 7.1)
*** Klimatberäkningsverktyg enligt GHG Protokollet. Instruktionsfilm för verktyget.


 

1) E-kriterierna

I samband med miljörapporten ska den miljöansvarige kontrollera och försäkra att de obligatoriska kriterierna uppfylls på anläggningen. Om några förutsättningar ändrats, ska den miljöansvarige uppdatera detta i ert onlineformulär för kriterierna. Ni når er e-kriterielista via en länk som ni fått av Green Key Sverige. Därefter loggar ni in med er e-mail och valt lösenord. Kontakta oss om ni vill att vi skickar länken eller om ni behöver hjälp med att logga in.

Er anläggning måste även för varje ytterligare år som miljömärkt med Green Key öka antalet uppfyllda poängkriterier, och fylla i dessa i e-kriterielistan. Vid ansökan om Green Key behöver enbart de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda. Därefter ska minst tre valfria poängkriterier (P) uppfyllas för varje ytterligare år. Under år ett ska anläggningen således ha uppfyllt minst tre poängkriterier, under år två minst sex poängkriterier och så vidare, tills minst 50 % av poängkriterierna är uppfyllda. Därefter krävs ingen ytterligare ökning. Notera att om er verksamhet redan uppfyller kravet på antal uppfylla poängkriterier för året, så behöver ni inte öka antalet. Det går alltså bra att uppfylla så många poängkriterier ni vill, så länge ni håller er ovanför minsta kravnivån för året.

 

2) Mål

Nya miljö/hållbarhetsmål (kriterium 1.3)

Ni ska formulera minst 3 nya mål med tillhörande handlingsplaner inom valfritt miljö/hållbarhetsområde för den kommande årsperioden för er Green Key-märkning (kriterium 1.3). Titta gärna i vårt  inspirationsdokument för att hitta inspiration och nya idéer kring vilka mål och handlingsplaner ni kan sätta.

Målen ska om möjligt vara mätbara, t.ex. i antal eller procent. Tänk också på att formulera dem som nyckeltal där det är tillämpligt, såsom; ”Minska vattenförbrukningen med 5 % per gästnatt” eller ”Minska mängden matsvinn med 5 % per kuvert”. Ett mål kan också vara mätbart på så sätt att det kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”, till exempel mål gällande utbildning och information. Syftet med målen är att miljöarbetet ska vara en pågående och införlivad aktivitet i er verksamhet och att förbättring av miljöprestanda ständigt sker, vilket är en viktig del i att vara miljömärkt med Green Key.

Målen ska ha fokus på hållbarhet och beröra miljömässiga och/eller sociala aspekter. Det krävs att ni formulerar minst 3 mål inom olika områden, för den kommande årsperioden. Därtill ska en eller flera handlingsplaner för att uppnå målen specificeras. Handlingsplanerna beskriver vilka aktiviteter eller åtgärder som ska vidtas för att nå respektive mål. Tänk på att målen och handlingsplanerna ska vara relevanta, realistiska och uppnåeliga inom tidsperioden. Ange vem som ansvarar för respektive mål (kökschef, fastighetsansvarig etc.) och en deadline för när mål/handlingsplaner ska vara uppfyllda. Om er verksamhet formulerar ambitiösa mål kan de istället sättas för de kommande två till tre åren, med förnyade årliga handlingsplaner.

Målen kan ha utgångspunkt både i er verksamhets direkta och indirekta miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan uppstår av aktiviteter inom er verksamhet, såsom energiförbrukning och mängden avfall. Den indirekta miljöpåverkan uppstår som en effekt av er verksamhet i andra eller tredje led, exempelvis genom era inköpsval av varor och tjänster. Den indirekta miljöpåverkan är ofta stor, men svår att mäta.

Det är en stark rekommendation att utgå från Green Keys kriterier inför formulering av mål och handlingsplaner för inspiration. Att nå poängkriterier som ännu inte har uppfyllts och ytterligare engagemang för att höja nivån kring uppfyllda obligatoriska kriterier och poängkriterier, kan sättas som handlingsplaner för att nå miljömålen. Obligatoriska kriterier och åtgärder som redan är uppfyllda kan inte tas med i målen eller handlingsplanerna. Här är exempel på mätbara mål som går utöver vad Green Keys obligatoriska kriterier kräver:

”Mål 1. Öka andelen ekologiska livsmedel med 3 st”


”Mål 2. 100 % av städkemikalierna ska vara miljömärkta”

Om verksamheten tillhör en kedja som formulerat hållbarhets- eller miljömål kan dessa mål användas. Säkerställ då att dessa mål är relevanta och genomförbara i er verksamhet.


Utgå gärna från SMART-modellen vid formulering av mål och kontrollera att de är:

Specifika – Alla i verksamheten ska förstå vad de ska göra och varför. Ansvarig för målets/handlingsplanens uppfyllnad ska specificeras (kökschef, fastighetsansvarig etc.)

Mätbara – Målen ska vara mätbara. T.ex. att ni ska minska elförbrukningen med 10 % eller öka ert utbud av ekologiska produkter med minst 3 stycken.

Accepterade – Alla i verksamheten ska känna till miljömålen och vara motiverade att arbeta mot att nå dem.

Realistiska – Miljömålen och handlingsplanerna ska vara relevanta för er anläggning och möjliga att uppnå inom tidsperioden.

Tidsbundna – Det ska finnas en tydlig start- och slutpunkt. Sätt en deadline för varje mål/handlingsplan.


Uppföljning av miljö/hållbarhetsmål (kriterium 1.3)

För att vi ska kunna följa upp om ni nått era mål under året som gått, ska ni skicka in en redovisning över uppfyllnad och resultat av målen (kriterium 1.3). För att Green Key ska kunna följa ert miljöarbete krävs svar på om och hur målen har nåtts. Tänk på att tydligt beskriva målens uppfyllnad – att enbart skriva ”ja” eller ”nej” räcker inte.

Om ett mål mot förmodan inte genomförs inom utsatt tid krävs en förklaring av anledningen till detta. I många fall krävs att målet sätts igen för det kommande året, utöver de nya formulerade miljömålen. I vissa lägen krävs att anläggningen åtgärdar de mål/handlingsplaner som inte nåddes för att miljömärkningen med Green Key ska kunna förnyas.


Titta gärna i vårt  inspirationsdokument för tips och idéer till nya mål och använd gärna vår mall vid formulering av miljömål. 


 

3)  Dokumentation

Vattenförbrukning, mängd avfall, el- och energiförbrukning (kriterium 4.1, 6.1 & 7.1)

I samband med miljörapporten är det ett krav att skicka in siffror över er anläggnings totala vattenförbrukning, mängd avfall, el-* och energiförbrukning** från det föregående året uppdelat månadsvis, samt antalet gästnätter (för konferenser om möjligt antal gäster) antal anställda och antal leverantörer för året. Om ni uppfyller poängkriterium 8.7 ska även data för matsvinn/matavfall rapporteras.

Om ni inte har möjlighet att mäta er anläggnings faktiska förbrukning ska ni om möjligt rapportera in uträknade schablonsiffror till Green Key Sverige.

Nyckeltal som ”per gästnatt” och/eller ”per kvadratmeter” används för att möjliggöra jämförelser mellan anläggningar och för att kunna jämföra förbrukning år till år på ett mer tillförlitligt sätt. Syftet är att er anläggning och Green Key ska kunna följa upp era miljömål och kontrollera att ert miljöarbete leder till förbättringar gällande miljöprestanda. Nyckeltal är även viktiga för Green Key internationellt, för att kunna utvärdera effekterna av miljömärkningen.

* Elförbrukning = driftel, dvs. fastighets/verksamhetsel.
** Energiförbrukning = energi för uppvärmning (t.ex. fjärrvärme), ev. kyla (t.ex. fjärrkyla) och ev. övrig energiförbrukning (t.ex. pellets, olja).


Exempel på miljönyckeltal:

Vattenförbrukning per gästnatt
= Vattenförbrukning (l) under ett år delat på antal gästnätter under samma period.

Elförbrukning per kvadratmeter
= Elförbrukningen (kWh) under ett år delat med kvadratmeter inomhusyta.


Beräkning av er verksamhets växthusgasutsläpp (1.6) (enbart hotell)

Resultatet av er anläggnings årliga växthusgasutsläpp (minst scope 1 och 2) ska rapporteras. Vi rekommenderar starkt att ni använder Green Keys klimatberäkningsverktyg där beräkningarna sker enligt GHG protokollet, som är en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.

 

Skicka in rapporten

Er verksamhetens uppfyllnad av kriterierna ska uppdateras i ert e-formulär, och efterfrågade dokument laddas upp. Glöm inte klicka på ”Skicka” i e-kriterieformuläret när ni är klara med alla delar och önskar granskning av er miljörapportering.

Miljörapportering ska ske till Green Key Sverige en månad innan anläggningens Green Key-märkning går ut. Detta för att Green Key Sverige och Green Keys styrgrupp ska kunna gå igenom och godkänna rapporten och på så vis förnya anläggningens miljömärkning för ytterligare ett år, innan ert gamla certifikat går ut. Vi skickar alltid påminnelsemail i god tid innan.

Om ni har frågor kring rapporten eller vill ha hjälp med formulering av mål – tveka inte att kontakta oss för stöd!

 

Om rapport inte skickas in i tid

Om rapporten inte skickats in och godkänts senast datumet för certifikatets utgång avmarkeras anläggningen som miljömärkt i Green Keys kanaler, tills rapporten skickats in och godkänts. Detta eftersom Green Key-märkningen endast tilldelas för 12 månader i taget till anläggningar som uppfyller alla Green Keys kriterier.

Det krävs alltså att en årlig miljörapportering skickas in för att Green Key ska kunna kontrollera och garantera att alla kriterier uppfylls och förnya anläggningens certifikatet.