Green Keys nationella styrgrupp/jury

Det beslutande organet för Green Key i Sverige består av en nationell styrgrupp tillika jury. Styrgruppen/juryn består av representanter från den svenska hållbarhets- och besöksbranschen med bred kunskap om hållbarhet, turism och destinationer. Det är styrgruppen/juryn som beslutar om övergripande frågor som berör miljömärkningen, till exempel nya nationella kriterier samt vilka anläggningar som tilldelas Green Key.

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning,
ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.
Deras vision är ett skräpfritt Sverige. Håll Sverige Rent jobbar efter devisen att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle. Joakim Brodahl representerar HSR i Green Keys styrgrupp.

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna
i Sverige och man tillhandahåller också olika administrativa system och rutiner för
campingplatserna. Man främjar även medlemmarnas tekniska, ekonomiska och juridiska utveckling.
Dessutom ger man medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande deras
campingverksamhet. De arbetar också med att utreda och engagera sig i olika kvalitetsfrågor.
Bertil Persson representerar SCR i Green Keys styrgrupp.

Föreningen Sveriges Ekokommuner

ekokommunSveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Genom gemensamma nyckeltal följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går mot en hållbar utveckling. Idag finns 108 medlemmar varav 102 kommuner och 6 regioner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning, vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning. Magnus Larsson representerar
Sveriges Ekokummuner i Green Keys styrgrupp.

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är ett bolag som ägs av Västra Götalandsregionen, som också
är turistrådets huvudfinansiär. Turistrådet styrs genom ett ägardirektiv och uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västsverige som destination. Uppdrag kommer från Regionutvecklingsnämnden och turistrådets affärsplan är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin. Kunderna är verksamheterna inom besöksnäringen i Västsverige.
Anna Martinez representerar Turistrådet Västsverige i Green Keys styrgrupp.