Info om Green Key

fee


Green Key är en internationell miljömärkning för anläggningar i turistbranschen och globalt är över 3700 anläggningar i över 60 länder miljömärkta med Green Key. Bakom Green Key står den ideella organisationen Foundation för Environmental Education (FEE) som startade sin verksamhet 1981 och idag driver totalt fem miljöprogram. Förutom Green Key är dessa program Blå Flagg, Grön Flagg, Unga reportrar och Skogen i skolan.

Internationellt stödjs FEE av flera internationellt erkända organisationer inom miljö- och utbildningsfrågor, såsom United Nations Environment Programme (UNEP), World Tourism Organization (UNWTO) och UNESCO. Sedan 2019 är Green Keys kriterier erkända av Global Sustainable Tourism Council.

Läs mer om Green Keys uppbyggnad och historia på Green Keys internationella webb.


Green Key är en internationell miljömärkning för turistbranschen där anläggningar ska uppfylla internationellt fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverksamheter och konferensanläggningar. Internationellt drivs Green Key av Foundation for Environmental Education och kriterier och arbetssätt regleras av Green Keys International Steering Committee.

Idag är över 3700 anläggningar i 60 länder runt om i världen miljömärkta med Green Key. Green Key International har samarbetsavtal med bland andra Radisson Hotels & Resorts, Starwood och Best Western Skandinavien.

Anläggningar som erhållit Green Key ska till exempel ha formulerat en miljöpolicy, arbeta med årliga miljömål för ständig förbättring, ha energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key.

Det finns både obligatoriska Green Key-kriterier som alltid ska vara uppfyllda, samt så kallade poängkriterier. Kriterierna är anpassade efter logi- och konferensverksamheter och är uppbyggda så att ständig förbättring nås genom att fler och fler av poängkriterierna ska uppfyllas varje år.

Kriterierna är främst utformade för att minska anläggningars direkta miljöpåverkan men även för att informera och uppmuntra gäster till att uppmärksamma anläggningens åtgärder och ambitioner. Genom information ska anläggningen sträva efter att involvera även gästerna till att minska anläggningens miljöbelastning. På samma sätt är kriterierna utformade för att eftersträva att dialog om produktval eller produktutveckling påbörjas med anläggningens leverantörer och andra intressenter. Även personalen ska vara delaktiga i miljöarbetet.

I arbetet ingår också att dokumentera hur kriterierna uppfylls. Kontroll av denna dokumentation görs delvis genom en årlig miljörapport som skickas in till Green Key Sverige och till fullo via regelbundna kontrollbesök på själva anläggningen. Green Keys nationella styrgrupp beslutar om miljömärkning och förnyande av miljömärkningar utifrån kontrollbesök och de årliga miljörapporterna.

Green Key i Sverige

Green Key har funnits i Sverige sedan år 2000, då den drevs regionalt i Hälsingland. 2003 tog Stiftelsen Håll Sverige Rent över ansvaret och märkningen blev nationell. Sedan 2016 administrerar Green Key Sverige driften av Green Key genom ett samarbete med Håll Sverige Rent och FEE (Foundation for Environmental Education). Håll Sverige Rent sitter i Green Keys svenska styrgrupp där även SCR Svensk Camping, Svenska Turistföreningen samt Sveriges Ekokommuner finns representerade. Förutom Green Key driver Green Key Sverige även FEEs miljömärkning Blå Flagg för stränder och hamnar.

Läs mer om oss som jobbar på Green Key Sverige här.