Om Green Key

feeGreen Key är en miljömärkning som idag finns i 56 länder och på 2600 anläggningar. Bakom Green Key står den ideella organisationen Foundation för Environmental Education (FEE) som startade sin verksamhet 1981 och idag driver totalt fem miljöprogram. Förutom Green Key är dessa Eco Schools, Blue Flag, Young Reporters for the Environment och Learning About the Forest.

Internationellt är FEE partner med många internationellt erkända organisationer när det gäller miljö- och utbildningsfrågor, såsom UNESCO, UNEP och UNWTO.

Information om Green Key

Green Key är en internationell miljömärkning där anläggningen ska uppfylla internationellt fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverksamheter och  konferensanläggningar. Internationellt sköts Green Key av Foundation for Environmental Education där kriterier och arbetssätt regleras av Green Key International Steering Committee.

Märkningen finns idag på 2600 anläggningar i 56 länder runt om i världen. Green Key International har samarbetsavtal med bland andra Carlzon Rezidor Group, Starwood samt Best Western Skandinavien.

Anläggningar med Green Key ska exempelvis ha en miljöpolicy samt använda energibesparande lösningar, ha åtgärder på plats för att minska vattenförbrukningen samt att kemikalieinnehållet i hygienprodukter samt rengöringsmedel följer uppsatta regler. Vidare ställs krav på andel ekologiska, rättvisemärkta och eller lokalproducerade livsmedel. Anläggningen ska regelbundet utbilda/informera sin personal rörande miljöfrågor och det Green Key-arbete som bedrivs.

Det finns både obligatoriska kriterier och så kallade poängkriterier. Kriterierna är anpassade till logi- och konferensverksamheter och är uppbyggda så att ständig förbättring krävs genom att fler och fler poängkriterier ska uppfyllas varje år.

Kriterierna är utformade för att minska hotellets direkta miljöpåverkan men även att informera och uppmuntra gäster till att uppmärksamma anläggningens åtgärder och ambition. Genom information ska anläggningen sträva efter att involvera även gästerna till att minska anläggningens miljöbelastning. På samma sätt är kriterierna utformade för att eftersträva att dialog om produktval eller produktutveckling påbörjas med anläggningens leverantörer och andra intressenter.

Därutöver ska anläggningen upprätta miljömål inkl handlingsplan som beskriver hur målen ska nås. Målen ska följas upp och förnyas årligen. Dessa mål och handlingsplaner ska baseras på en miljöinventering/-genomgång.

I arbetet ingår att dokumentera hur man uppfyllt kriterierna. Kontrollen av denna dokumentation görs dels via årliga rapporter och dels via regelbundna kontrollbesök på plats på anläggningen.

 

Green Key i Sverige

Green Key har funnit i Sverige sedan år 2000, då den drevs regionalt i Hälsingland. 2003 tog Stiftelsen Håll Sverige Rent över ansvaret och märkningen blev nationell. Sedan 2016 sköter Green Key Sverige driften av Green Key genom ett samarbete med Håll Sverige Rent och FEE (Foundation for Environmental Education). Håll Sverige Rent sitter i Green Keys svenska styrgrupp och jury, där även Visita, SCR Svensk Camping, Svenska Turistföreningen samt Sveriges Ekokommuner finns representerade.

Läs mer om Green Key Sverige