Miljöpärm/mapp

Det är ett krav att Green Key-märkta anläggningar har en uppdaterad miljöpärm eller miljömapp på sin anläggning, där relevanta dokument kring verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete finns samlade (kriterium 1.4). Dokumenten i miljöpärmen ska visa uppfyllnaden av Green Keys kriterier och kontrolleras i samband med besök av Green Key.

En del obligatoriska kriterier ska dokumenteras, andra inte. Här finner du utförlig information kring vilka obligatoriska kriterier som kräver någon typ av dokumentation i miljöpärmen/mappen för er typ av verksamhet:

I dokumentet finns även förslag på texter som ni kan använda er av för att formulera rutiner och policys kring ert miljöarbete. Rutiner och policys ska finnas dokumenterade i miljöpärmen/mappen.


För att strukturera upp dokumentationen i miljöpärmen/mappen kan ni utgå från följande innehållsförteckning:

Innehållsförteckning miljöpärm