Årlig miljörapport

Den årliga miljörapporten ska skickas in till Green Key Sverige varje år, minst två veckor innan anläggningens Green Key-certifikat går ut. Kortfattat består den av fyra delar: 

1)  Nya miljömål

2)  Uppföljning av miljömål

3)  Nyckeltal över vatten-, el- och energiförbrukning, antal gästnätter samt kemikalie- och livsmedelslista

4)  Uppdatering av e-kriterielistan

 

Syftet med miljörapporten är att Green Key årligen ska kunna följa upp er verksamhets miljöarbete, särskilt de år besök inte genomförs. Genom miljörapporten kan Green Key kontrollera uppfyllnad av kriterierna och följa er verksamhets årliga förbättring av miljöprestanda. När den årliga miljörapporten lämnats in och godkänts av Green Key Sverige och Green Keys svenska jury, förnyas er anläggnings miljömärkning i Green Keys kanaler och ett nytt certifikat skickas till er anläggning. Certifikatet gäller för ett år i taget.

 

 1) Nya miljömål

För att skapa en konkret plan för verksamhetens hållbarhetsarbete utformas miljömål som vanligtvis ska nås under den kommande årsperioden. Syftet med målen är att miljöarbetet ska vara en pågående och införlivad aktivitet i er verksamhet, och att en förbättring av miljöprestanda ständigt uppnås, vilket är en viktig del av Green Key. Miljömålen ska ha fokus på hållbarhet, framförallt miljömässiga och sociala aspekter. 

Målen kan ha utgångspunkt både i er verksamhets direkta och indirekta miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan uppstår av aktiviteter inom er verksamhet, såsom energiförbrukning och mängden avfall. Den indirekta miljöpåverkan uppstår som en effekt av er verksamhet i andra eller tredje led, exempelvis genom era inköpsval av varor och tjänster. Den indirekta miljöpåverkan är ofta stor, men svår att mäta.

Miljömålen ska ta upp konkreta åtgärder som ligger i linje med er verksamhets ambitioner och visioner i miljöpolicyn. Det förväntas att ni formulerar minst 3 miljömål inom olika områden, vanligtvis för den kommande årsperioden. Om er verksamhet formulerar ambitiösa miljömål kan de istället sättas för de kommande ett till tre åren. Därtill ska en eller flera årliga handlingsplaner för att uppnå målen specificeras. Handlingsplanerna beskriver vilka aktiviteter eller åtgärder som ska vidtas för att nå respektive mål. Tänk på att målen och handlingsplanerna ska vara realistiska och uppnåeliga inom tidsperioden. Ange vem som ansvarar för respektive mål (husfru, fastighetsskötare etc.) och en deadline för när mål/handlingsplaner ska vara uppfyllda.

Det är en stark rekommendation att utgå från Green Keys kriterier inför formulering av miljömål och handlingsplaner för inspiration. Att nå poängkriterier som ännu inte har uppfyllts och ytterligare engagemang för att höja nivån gällande uppfyllda obligatoriska kriterier och poängkriterier, kan sättas som handlingsplaner för att nå miljömålen. Obligatoriska kriterier och åtgärder som redan är uppfyllda kan inte tas med i miljömålen eller de årliga handlingsplanerna. Om verksamheten tillhör en kedja som formulerat hållbarhets- eller miljömål kan dessa mål användas. Miljömålen ska vara mätbara, till exempel i antal eller procent. Här är exempel på miljömål som går utöver vad Green Keys kriterier kräver:

”Mål 1. Öka andelen ekologiska livsmedel med 3 st”


”Mål 2. 100 % av städkemikalierna ska vara miljömärkta”

Att formulera miljömål som nyckeltal underlättar bedömningen av målens uppfyllnad. Energi- och vattenförbrukningen är till exempel ofta beroende av antal kvadratmeter, respektive antalet gäster. Här är exempel på mätbara miljömål med nyckeltal:

”Mål 1. Minska energiförbrukningen med 5 % per m2”


”Mål 2. Minska vattenförbrukningen med 5 % per gästnatt”

”Mål 3. Minska mägden brännbart avfall med 10 % per gästnatt”

Läs mer om nyckeltal nedan under kapitel 3.

Ett miljömål kan också vara mätbar på så sätt att det kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”, till exempel mål gällande utbildning och information. 
 


Utgå gärna från SMART-modellen vid formulering av miljömål och kontrollera att de är:

Specifika – Alla i verksamheten ska förstå vad de ska göra och varför. Ansvarig för målets uppfyllnad ska specificeras (husfru, fastighetsskötare etc.)

Mätbara – Målen ska vara mätbara. Till exempel att ni ska sänka vattenförbrukningen med 5 % per gästnatt eller öka ert utbud av ekologiska produkter med minst 3 stycken.

Accepterade – Alla i verksamheten ska känna till miljömålen och vara motiverade att arbeta mot att nå dem.

Realistiska – Miljömålen ska vara relevanta för er anläggning och möjliga att uppnå inom tidsperioden. Det är viktigt att ni sätter mål som går att nå.

Tidsbundna – Att det finns en tydlig start- och slutpunkt för målen. Sätt en deadline för varje mål/handlingsplan.


Här finns exempel på mål/handlingsplaner och en mall som ni gärna får använda er av vid formulering av miljömål:

Exempel på miljömål och handlingsplaner
Mall för miljömål


 

 2) Uppföljning av miljömål

För att följa upp om ni nått era miljömål under året som gått, ska ni skicka in en redovisning över uppfyllnaden och resultatet av målen. För att Green Key ska kunna följa ert miljöarbete krävs svar på om och hur målen har nåtts. Tänk på att tydligt beskriva målens uppfyllnad  – att enbart skriva ”ja” eller ”nej” räcker inte.  

Om ett miljömål mot förmodan inte genomförs inom utsatt tid krävs en förklaring av anledningen till detta, och Green Key Sverige gör därefter en bedömning av situationen. I många fall krävs att målet sätts igen för det kommande året, utöver de nya formulerade miljömålen. I vissa lägen krävs att anläggningen åtgärdar de mål/handlingsplaner som inte nåddes för att miljömärkningen med Green Key ska kunna förnyas. 

 

 3) Nyckeltal

I samband med miljörapporten ska anläggningen skicka in: 

Energi- och vattenförbrukningen i logiverksamheter är oftast beroende av antal kvadratmeter respektive antalet gäster. Det vill säga – ju större anläggning desto större energiförbrukning, och ju fler gäster desto högre vattenförbrukning. Vissa år kanske vattenförbrukningen totalt har ökat, trots insatser för att minska förbrukningen. Det kan bero på att den totala vattenförbrukningen ökat till följd av att antalet gäster ökat. Vattenförbrukningen per gäst har alltså sjunkit, vilket visar sig om man delar vattenförbrukningen med antal gästnätter. För att kunna jämföra förbrukningen år för år på ett mer tillförlitligt sätt behövs nyckeltal. 

I samband med miljörapporten är det ett krav att skicka in siffror över er totala el-, energi- och vattenförbrukning från det föregående året, samt antalet gästnätter (för konferenser antal gäster). Meddela även er totala inomhusyta samt totala uppvärmda inomhusyta i m2. Vi ser gärna att ni även skickar in andra miljönyckeltal om det är möjligt för er, ex. kring matavfall, brännbara sopor eller återvunnet material per fraktion. Utgå gärna från Green Key Sveriges mall. För medlemmar i Visita finns ett praktiskt onlinebaserat verktyg, RestTool, som ni kan använda er av. Förutom en tydlig rapportering månadsvis kan ni även få staplar och diagram över er förbrukning. Om ni fyller i era nyckeltal i RestTool kan ni spara ner dessa i en Excel-fil och skicka till oss.  

Green Key rekommenderar ”per gästnatt” eller ”per kvadratmeter” som nyckeltal för att möjliggöra jämförelser mellan anläggningar. Om ni upplever att andra nyckeltal passar bättre (ex. ”per rum”), går det bra att redovisa dessa med. Syftet är att er anläggning och Green Key ska kunna följa upp era miljömål och kontrollera att ert miljöarbete leder till förbättringar i miljöprestanda. Nyckeltal är även viktiga för Green Key internationellt, för att kunna utvärdera effekterna av miljömärkningen. 


Här är exempel på miljönyckeltal: 

Vattenförbrukning / antal gästnätter 

= Vattenförbrukning (l) under ett år delat på antal gästnätter under samma period. 

Energiförbrukning* / kvadratmeter 

= Energiförbrukningen (kWh) under ett år delat med kvadratmeter inomhusyta. 

Elförbrukning** / kvadratmeter 

= Elförbrukningen (kWh) under ett år delat med kvadratmeter inomhusyta.


* Med energiförbrukning menas energi för uppvärmning (såsom fjärrvärme), kyla och ev. övrig energiförbrukning (såsom olja, gas).
** Med elförbrukning menas driftel, dvs. fastighets/verksamhetsel.


 

Ni ska även specificera de kemikalier som används i dagligt städ och i veckovis städ, samt ange ungefärlig mängd/år. Det är viktigt att ni anger produkternas miljömärkning, eller om de är godkända enligt Green Keys Blacklist. Minst 90 % av städkemikalierna som används till dagligt städ ska vara miljömärkta. För att göra det enklare för er, rekommenderar vi att ni använder vår mall nedan. 

Ni kan också använda mallen för att lista de ekologiska, miljö- och rättvisemärkta samt närproducerade (avstånd<10 mil) livsmedel/drycker som köps in som standard, samt respektive produkts märkning (ex. KRAV, MSC) och gärna även ungefärlig årlig inköpt mängd. 


Här kan ni ladda ner vår mall för rapportering av energi, vatten, kemikalier och livsmedel:

Nyckeltal mall (energi, vatten, kem, livsmedel)


 

 4)  E-kriterielistan

I samband med miljörapporten ska den miljöansvarige kontrollera de obligatoriska kriteriernas uppfyllnad på anläggningen. Förslagsvis görs ett antal stickkontroller för att säkerställa efterlevnaden. Om några förutsättningar ändrats, ska den miljöansvarige uppdatera detta i e-kriterielistan. Ni når er e-kriterielista via en länk som ni fått av Green Key Sverige.

Verksamheten måste även för varje ytterligare år som miljömärkt med Green Key öka antalet uppfyllda poängkriterier, och fylla i dessa i e-kriterielistan. Vid ansökan om Green Key behöver enbart de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda. Därefter ska minst tre valfria poängkriterier (P) uppfyllas för varje ytterligare år. Under år ett ska anläggningen således ha uppfyllt minst tre poängkriterier, under år två minst sex poängkriterier och så vidare, tills minst 50 % av poängkriterierna är uppfyllda. Därefter krävs ingen ytterligare ökning. Notera att om er verksamhet redan uppfyller kravet på antal uppfyllda poängkriterier för året, så behöver ni inte öka antalet. Det går alltså bra att uppfylla så många poängkriterier ni vill, så länge ni håller er ovanför minsta kravnivån för året. 

 

Skicka in miljörapporten

Verksamhetens kriterielista ska alltid uppdateras online. Det är valfritt om anläggningen vill bifoga miljömål och nyckeltal i onlineformuläret eller maila direkt till hannah@greenkey.se. Om ni bifogar dokumenten online, glöm då inte att skicka ett mail till oss om att miljörapporten är uppladdad och klar.

Om ni har frågor kring miljörapporten eller vill ha hjälp med formulering av miljömål – tveka inte att kontakta oss för stöd!