Årlig miljörapportering

Miljömärkta anläggningar ska årligen skicka in en miljörapport till Green Key. Kortfattat består den av fyra delar: 


1)  Minst 3 st nya miljömål*

 

2)  Uppföljning av förra årets miljömål

 

3)  Dokumentation:**


4)  Genomgång av era e-kriterier


Syftet med miljörapporteringen är att Green Key årligen ska kunna följa upp er verksamhets miljöarbete, kontrollera kriteriernas uppfyllnad och säkerställa att årlig förbättring av miljöarbetet sker genom miljömålen. När den årliga miljörapporten skickats in och godkänts av Green Key Sverige och Green Keys svenska jury/styrgrupp, förnyas er miljömärkning i Green Keys kanaler och ett nytt certifikat skickas till er anläggning. Er miljömärkning gäller för ett år i taget. 


* Behöver du en mall för formulering av miljömål? Ladda ner vår mall här.
** Använd gärna vår mall för nyckeltal, städkem och livsmedel för att göra det enklare. Ladda ner den här.


 

1) Nya miljömål

Ni ska formulera minst 3 nya miljömål för den kommande årsperioden med tillhörande handlingsplaner. Glöm inte att miljömålen om möjligt ska vara mätbara, till exempel i antal eller procent. Ett miljömål kan också vara mätbart på så sätt att det kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”, till exempel mål gällande utbildning och information. Syftet med målen är att miljöarbetet ska vara en pågående och införlivad aktivitet i er verksamhet och att förbättring av miljöprestanda ständigt sker, vilket är en viktig del i att vara miljömärkt med Green Key. Miljömålen ska ha fokus på hållbarhet, framförallt miljömässiga och sociala aspekter. 

Miljömålen ska ta upp konkreta åtgärder som ligger i linje med er verksamhets ambitioner och visioner i miljöpolicyn. Det förväntas att ni formulerar minst 3 miljömål inom olika områden, vanligtvis för den kommande årsperioden. Om er verksamhet formulerar ambitiösa miljömål kan de istället sättas för de kommande ett till tre åren. Därtill ska en eller flera årliga handlingsplaner för att uppnå målen specificeras. Handlingsplanerna beskriver vilka aktiviteter eller åtgärder som ska vidtas för att nå respektive mål. Tänk på att målen och handlingsplanerna ska vara relevanta, realistiska och uppnåeliga inom tidsperioden. Ange vem som ansvarar för respektive mål (husfru, fastighetsskötare etc.) och en deadline för när mål/handlingsplaner ska vara uppfyllda.

Målen kan ha utgångspunkt både i er verksamhets direkta och indirekta miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan uppstår av aktiviteter inom er verksamhet, såsom energiförbrukning och mängden avfall. Den indirekta miljöpåverkan uppstår som en effekt av er verksamhet i andra eller tredje led, exempelvis genom era inköpsval av varor och tjänster. Den indirekta miljöpåverkan är ofta stor, men svår att mäta.

Det är en stark rekommendation att utgå från Green Keys kriterier inför formulering av miljömål och handlingsplaner, för att få inspiration. Att nå poängkriterier som ännu inte har uppfyllts och ytterligare engagemang för att höja nivån kring uppfyllda obligatoriska kriterier och poängkriterier, kan sättas som handlingsplaner för att nå miljömålen. Obligatoriska kriterier och åtgärder som redan är uppfyllda kan inte tas med i miljömålen eller handlingsplanerna. Om verksamheten tillhör en kedja som formulerat hållbarhets- eller miljömål kan dessa mål användas. Säkerställ då att dessa mål är relevanta och genomförbara i er verksamhet.

 Här är exempel på mätbara miljömål som går utöver vad Green Keys kriterier kräver:

”Mål 1. Öka andelen ekologiska livsmedel med 3 st”


”Mål 2. 100 % av städkemikalierna ska vara miljömärkta”

Att formulera miljömål som nyckeltal underlättar bedömningen av målens uppfyllnad. Energi- och vattenförbrukningen är till exempel ofta beroende av antal kvadratmeter, respektive antalet gäster. Här är exempel på mätbara miljömål med nyckeltal:

”Mål 1. Minska energiförbrukningen med 5 % per m2”


”Mål 2. Minska vattenförbrukningen med 5 % per gästnatt”

”Mål 3. Minska mägden brännbart avfall med 10 % per gästnatt”
 


Utgå gärna från SMART-modellen vid formulering av miljömål och kontrollera att de är:

Specifika – Alla i verksamheten ska förstå vad de ska göra och varför. Ansvarig för målets uppfyllnad ska specificeras (husfru, fastighetsskötare etc.)

Mätbara – Målen ska vara mätbara. Till exempel att ni ska sänka vattenförbrukningen med 5 % per gästnatt eller öka ert utbud av ekologiska produkter med minst 3 stycken.

Accepterade – Alla i verksamheten ska känna till miljömålen och vara motiverade att arbeta mot att nå dem.

Realistiska – Miljömålen ska vara relevanta för er anläggning och möjliga att uppnå inom tidsperioden. Det är viktigt att ni sätter mål som går att nå.

Tidsbundna – Att det finns en tydlig start- och slutpunkt för målen. Sätt en deadline för varje mål/handlingsplan.


Här finns exempel på hur miljömål med handlingsplaner kan se ut & här finns en mall som ni gärna får använda er av vid formulering av miljömål.


 

 2)  Uppföljning av miljömål

För att vi ska kunna följa upp om ni nått era miljömål under året som gått, ska ni skicka in en redovisning över uppfyllnad och resultat av målen. För att Green Key ska kunna följa ert miljöarbete krävs svar på om och hur målen har nåtts. Tänk på att tydligt beskriva målens uppfyllnad – att enbart skriva ”ja” eller ”nej” räcker inte.  

Om ett miljömål mot förmodan inte genomförs inom utsatt tid krävs en förklaring av anledningen till detta, och Green Key Sverige gör därefter en bedömning av situationen. I många fall krävs att målet sätts igen för det kommande året, utöver de nya formulerade miljömålen. I vissa lägen krävs att anläggningen åtgärdar de mål/handlingsplaner som inte nåddes för att miljömärkningen med Green Key ska kunna förnyas. 

 

 3)  Dokumentation

I samband med miljörapporten ska anläggningen skicka in: 


Använd gärna vår mall för rapportering av vatten, el, energi, städkem och livsmedel. För medlemmar i Visita rekommenderar vi det kostnadsfria onlinebaserade verktyget RestTool för rapportering av miljönyckeltal. 


Vatten-, el- och energiförbrukning i logiverksamheter är oftast beroende av antal kvadratmeter respektive antalet gäster. Det vill säga – ju större anläggning desto större energiförbrukning, och ju fler gäster desto högre vattenförbrukning. Vissa år kanske vattenförbrukningen totalt har ökat, trots insatser för att minska förbrukningen. Det kan bero på att den totala vattenförbrukningen ökat till följd av att antalet gäster ökat. Vattenförbrukningen per gäst har alltså sjunkit, vilket visar sig om man delar vattenförbrukningen med antal gästnätter. För att kunna jämföra förbrukningen år för år på ett mer tillförlitligt sätt behövs nyckeltal. 

I samband med miljörapporten är det ett krav att skicka in siffror över er totala el-, energi- och vattenförbrukning från det föregående året, samt antalet gästnätter (för konferenser om möjligt antal gäster). Meddela även er totala uppvärmda inomhusyta i m2. Rapportera även gärna in andra nyckeltal såsom matsvinn, återvunnet material per fraktion eller brännbara sopor. För medlemmar i Visita finns ett praktiskt onlinebaserat verktyg att använda för rapportering – RestTool. Förutom tydlig rapportering månadsvis kan ni även få staplar och diagram över er förbrukning. Om ni fyller i era nyckeltal i RestTool kan ni spara ned dem som en Excel-fil och skicka till oss för miljörapporten. 

Green Key rekommenderar ”per gästnatt” eller ”per kvadratmeter” som nyckeltal för att möjliggöra jämförelser mellan anläggningar. Syftet är att er anläggning och Green Key ska kunna följa upp era miljömål och kontrollera att ert miljöarbete leder till förbättringar i miljöprestanda. Nyckeltal är även viktiga för Green Key internationellt, för att kunna utvärdera effekterna av miljömärkningen. 


Här är exempel på miljönyckeltal: 

Vattenförbrukning / antal gästnätter 

= Vattenförbrukning (l) under ett år delat på antal gästnätter under samma period. 

Energiförbrukning* / kvadratmeter 

= Energiförbrukningen (kWh) under ett år delat med kvadratmeter inomhusyta. 

Elförbrukning** / kvadratmeter 

= Elförbrukningen (kWh) under ett år delat med kvadratmeter inomhusyta.


* Energiförbrukning = energi för uppvärmning (ex. fjärrvärme), kyla och ev. övrig energiförbrukning (ex. pellets, olja).
** Elförbrukning = driftel, dvs. fastighets/verksamhetsel.


Ni ska även skicka in en lista med de kemikalier som används i dagligt och veckovis städ, samt ungefärlig mängd per år. Det är viktigt att produkternas miljömärkning är angivna, eller om de är godkända enligt Green Keys Blacklist. Minst 90 % av städkemikalierna för dagligt städ ska vara miljömärkta. Vi rekommenderar att ni sammanställer inköp från den senaste 12-månadersperioden och fyller i vår mall. Alternativt att ni ber er leverantör skicka en lista över era inköp av städkemikalier de senaste 12 månaderna med information om vilka produkter som är miljömärkta/godkända enligt Blacklist, samt mängder. Ni får själva ange om produkterna används för dagligt eller veckovis städ, eller mer sällan än så. 

Ni kan också använda vår mall för att lista de livsmedel/drycker som är ekologiska, miljö- och rättvisemärkta samt närproducerade (avstånd<10 mil) som köps in som standard, samt respektive produkts märkning (te.x. KRAV, MSC). Alternativt att ni ber er leverantör skicka en lista över era inköp av ekologiskt, miljömärkt etc. den senaste 12-månadersperioden.

 

4) E-kriterierna

I samband med miljörapporten ska den miljöansvarige kontrollera de obligatoriska kriteriernas uppfyllnad på anläggningen. Förslagsvis görs ett antal stickkontroller för att säkerställa efterlevnaden. Om några förutsättningar ändrats, ska den miljöansvarige uppdatera detta i e-kriterielistan. Ni når er e-kriterielista via en länk som ni fått av Green Key Sverige. Tappat bort länken? Maila oss.

Verksamheten måste även för varje ytterligare år som miljömärkt med Green Key öka antalet uppfyllda poängkriterier, och fylla i dessa i e-kriterielistan. Vid ansökan om Green Key behöver enbart de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda. Därefter ska minst tre valfria poängkriterier (P) uppfyllas för varje ytterligare år. Under år ett ska anläggningen således ha uppfyllt minst tre poängkriterier, under år två minst sex poängkriterier och så vidare, tills minst 50 % av poängkriterierna är uppfyllda. Därefter krävs ingen ytterligare ökning. Notera att om er verksamhet redan uppfyller kravet på antal uppfyllda poängkriterier för året, så behöver ni inte öka antalet. Det går alltså bra att uppfylla så många poängkriterier ni vill, så länge ni håller er ovanför minsta kravnivån för året.

 

Skicka in miljörapporten

Verksamhetens kriterielista ska alltid uppdateras online. Det är valfritt om anläggningen vill bifoga miljömål och nyckeltal i onlineformuläret eller maila direkt till hannah@greenkey.se. Om ni bifogar dokumenten online, glöm då inte att skicka ett mail till oss om att miljörapporten är uppladdad och klar.

Miljörapporten ska skickas in till Green Key Sverige en månad innan anläggningens Green Key-märkning går ut. Vi skickar alltid påminnelsemail i god tid innan. Om miljörapporten inte har skickats in vid datumet för certifikatets utgång avmarkeras anläggningen som miljömärkt i Green Keys kanaler, tills miljörapporten skickats in.

Om ni har frågor kring miljörapporten eller vill ha hjälp med formulering av miljömål – tveka inte att kontakta oss för stöd!