Årlig miljörapportering

Miljömärkta anläggningar ska årligen skicka in en miljörapport till Green Key. Syftet med miljörapporteringen är att Green Key årligen ska kunna följa upp er verksamhets miljöarbete, kontrollera kriteriernas uppfyllnad och säkerställa att årlig förbättring av miljöarbetet sker genom miljömålen. När den årliga miljörapporten skickats in och godkänts av Green Key Sverige och Green Keys svenska jury/styrgrupp, förnyas er miljömärkning i Green Keys kanaler och ett nytt certifikat skickas till er anläggning. Miljömärkningen gäller för ett år i taget. Kortfattat består miljörapporten av tre delar: 


1)  Miljömål:

2)  Dokumentation:

3)  Genomgång av e-kriteriernas uppfyllnad

 


* Behöver du en mall för miljömålen? Ladda ner vår mall.
** Använd gärna vår mall för förbrukning/nyckeltal. Välj mellan månadsvis eller årsvis rapportering.
*** Använd gärna vår mall för att lista de ekologiska etc. livsmedel ni köper in som standard.


 

1) Miljömål

Nya miljömål (kriterium 1.3)


Ni ska formulera minst 3 nya miljömål med tillhörande handlingsplaner för den kommande årsperioden för er Green Key-märkning (kriterium 1.3). 
Titta gärna i vårt inspirationsdokument inför formulering av nya mål och handlingsplaner för att hitta inspiration och nya idéer kring vilka mål och handlingsplaner ni kan sätta.

Miljömålen om möjligt ska vara mätbara, till exempel i antal eller procent. Ett miljömål kan också vara mätbart på så sätt att det kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”, till exempel mål gällande utbildning och information. Syftet med målen är att miljöarbetet ska vara en pågående och införlivad aktivitet i er verksamhet och att förbättring av miljöprestanda ständigt sker, vilket är en viktig del i att vara miljömärkt med Green Key. Miljömålen ska ha fokus på hållbarhet och beröra miljömässiga och/eller sociala aspekter. 

Miljömålen ska ta upp konkreta åtgärder som ligger i linje med er verksamhets ambitioner och visioner i miljöpolicyn. Det förväntas att ni formulerar minst 3 miljömål inom olika områden, vanligtvis för den kommande årsperioden. Om er verksamhet formulerar ambitiösa miljömål kan de istället sättas för de kommande ett till tre åren. Därtill ska en eller flera årliga handlingsplaner för att uppnå målen specificeras. Handlingsplanerna beskriver vilka aktiviteter eller åtgärder som ska vidtas för att nå respektive mål. Tänk på att målen och handlingsplanerna ska vara relevanta, realistiska och uppnåeliga inom tidsperioden. Ange vem som ansvarar för respektive mål (kökschef, fastighetsansvarig etc.) och en deadline för när mål/handlingsplaner ska vara uppfyllda.

Målen kan ha utgångspunkt både i er verksamhets direkta och indirekta miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan uppstår av aktiviteter inom er verksamhet, såsom energiförbrukning och mängden avfall. Den indirekta miljöpåverkan uppstår som en effekt av er verksamhet i andra eller tredje led, exempelvis genom era inköpsval av varor och tjänster. Den indirekta miljöpåverkan är ofta stor, men svår att mäta.

Det är en stark rekommendation att utgå från Green Keys kriterier inför formulering av miljömål och handlingsplaner för inspiration. Att nå poängkriterier som ännu inte har uppfyllts och ytterligare engagemang för att höja nivån kring uppfyllda obligatoriska kriterier och poängkriterier, kan sättas som handlingsplaner för att nå miljömålen. Obligatoriska kriterier och åtgärder som redan är uppfyllda kan inte tas med i miljömålen eller handlingsplanerna. Om verksamheten tillhör en kedja som formulerat hållbarhets- eller miljömål kan dessa mål användas. Säkerställ då att dessa mål är relevanta och genomförbara i er verksamhet.

 Här är exempel på mätbara miljömål som går utöver vad Green Keys kriterier kräver:

”Mål 1. Öka andelen ekologiska livsmedel med 3 st”


”Mål 2. 100 % av städkemikalierna ska vara miljömärkta”

Att formulera miljömål som nyckeltal underlättar bedömningen av målens uppfyllnad. Vattenförbrukningen är till exempel ofta beroende av antal antalet gäster. Här är exempel på mätbara miljömål:

”Mål 1. Minska vattenförbrukningen med 5 % per gästnatt”

”Mål 2. Minska mägden brännbart avfall med 10 % per gästnatt”
 


Utgå gärna från SMART-modellen vid formulering av miljömål och kontrollera att de är:

Specifika – Alla i verksamheten ska förstå vad de ska göra och varför. Ansvarig för målets/handlingsplanens uppfyllnad ska specificeras (kökschef, fastighetsansvarig etc.)

Mätbara – Målen ska vara mätbara. Till exempel att ni ska minska elförbrukningen med 10 % eller öka ert utbud av ekologiska produkter med minst 3 stycken.

Accepterade – Alla i verksamheten ska känna till miljömålen och vara motiverade att arbeta mot att nå dem.

Realistiska – Miljömålen och handlingsplanerna för att nå målen ska vara relevanta för er anläggning och möjliga att uppnå inom tidsperioden. Det är viktigt att ni sätter mål som går att nå.

Tidsbundna – Det ska finnas en tydlig start- och slutpunkt. Sätt en deadline för varje mål/handlingsplan.


Uppföljning av miljömål (kriterium 1.3)


För att vi ska kunna följa upp om ni nått era miljömål under året som gått, ska ni skicka in en redovisning över uppfyllnad och resultat av målen (kriterium 1.3). För att Green Key ska kunna följa ert miljöarbete krävs svar på om och hur målen har nåtts. Tänk på att tydligt beskriva målens uppfyllnad – att enbart skriva ”ja” eller ”nej” räcker inte. 
 

Om ett miljömål mot förmodan inte genomförs inom utsatt tid krävs en förklaring av anledningen till detta, och Green Key Sverige gör därefter en bedömning av situationen. I många fall krävs att målet sätts igen för det kommande året, utöver de nya formulerade miljömålen. I vissa lägen krävs att anläggningen åtgärdar de mål/handlingsplaner som inte nåddes för att miljömärkningen med Green Key ska kunna förnyas. 


Titta gärna i vårt inspirationsdokument för tips och idéer till nya mål och använd gärna vår mall vid formulering av miljömål. Här har du exempel på hur miljömål med handlingsplaner kan se ut.


 

 2)  Dokumentation

Vatten-, el- och energiförbrukning samt gästnätter (kriterium 4.1 & 7.1)


I samband med miljörapporten är det ett krav att skicka in siffror över er anläggnings totala vatten-, el-* och energiförbrukning** från det föregående året (gärna uppdelat månadsvis), samt antalet gästnätter (för konferenser om möjligt antal gäster).
Om ni inte har möjlighet att mäta er anläggnings faktiska förbrukning ska ni om möjligt rapportera in uträknade schablonsiffror till Green Key Sverige.

Vi uppmuntrar er att även gärna rapportera in andra nyckeltal såsom matsvinn, återvunnet material per fraktion eller brännbara sopor. Det underlättar för er att sätta nya, mätbara mål och visar tydligt om ni uppnår förbättringar gällande ert miljöarbete.

För medlemmar i Visita finns ett kostnadsfritt onlinebaserat verktyg att använda för rapportering – RestTool. Förutom tydlig rapportering månadsvis kan ni även få staplar och diagram över er förbrukning. Om ni fyller i era nyckeltal i RestTool kan ni spara ned dem som en Excel-fil och skicka till oss för miljörapporten. 

Green Key rekommenderar ”per gästnatt” (för konferenser om möjligt per gäst) eller ”per kvadratmeter” som nyckeltal för att möjliggöra jämförelser mellan anläggningar och för att kunna jämföra förbrukningen år till år på ett mer tillförlitligt sätt. Syftet är att er anläggning och Green Key ska kunna följa upp era miljömål och kontrollera att ert miljöarbete leder till förbättringar i miljöprestanda. Nyckeltal är även viktiga för Green Key internationellt, för att kunna utvärdera effekterna av miljömärkningen. 

* Elförbrukning = driftel, dvs. fastighets/verksamhetsel.
** Energiförbrukning = energi för uppvärmning (ex. fjärrvärme), kyla (ex. fjärrkyla) och ev. övrig energiförbrukning (ex. pellets, olja).


Exempel på miljönyckeltal: 

Vattenförbrukning / antal gästnätter 

= Vattenförbrukning (l) under ett år delat på antal gästnätter under samma period. 

Energiförbrukning* / kvadratmeter 

= Energiförbrukningen (kWh) under ett år delat med kvadratmeter inomhusyta. 

Elförbrukning** / antal gästnätter 

= Elförbrukningen (kWh) under ett år delat på antal gästnätter under samma period. 


Livsmedelslista (kriterium 8.2)


Ni ska lista de livsmedel och drycker som är ekologiska, miljö- och rättvisemärkta samt närproducerade (avstånd<10 mil) som köps in som standard, samt respektive produkts märkning (te.x. KRAV, MSC) och om möjligt inköpta mängder. Alternativt att ni ber er leverantör skicka en lista över era inköp av ekologiskt, miljömärkt etc. den senaste 12-månadersperioden. Detta för att Green Key ska kunna se att ni har ökat antalet produkter under året för uppfyllnad av kriterium 8.2. 


Använd gärna vår mall (månadsvis eller årsvis) för rapportering av vatten, el & energi och vår mall för livsmedel. 


 

3) E-kriterierna

I samband med miljörapporten ska den miljöansvarige kontrollera och försäkra att de obligatoriska kriterierna uppfylls på anläggningen. Om några förutsättningar ändrats, ska den miljöansvarige uppdatera detta i e-kriterielistan. Ni når er e-kriterielista via en länk som ni fått av Green Key Sverige. Tappat bort länken till e-kriterierna? Kontakta oss.

Verksamheten måste även för varje ytterligare år som miljömärkt med Green Key öka antalet uppfyllda poängkriterier, och fylla i dessa i e-kriterielistan. Vid ansökan om Green Key behöver enbart de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda. Därefter ska minst tre valfria poängkriterier (P) uppfyllas för varje ytterligare år. Under år ett ska anläggningen således ha uppfyllt minst tre poängkriterier, under år två minst sex poängkriterier och så vidare, tills minst 50 % av poängkriterierna är uppfyllda. Därefter krävs ingen ytterligare ökning. Notera att om er verksamhet redan uppfyller kravet på antal uppfyllda poängkriterier för året, så behöver ni inte öka antalet. Det går alltså bra att uppfylla så många poängkriterier ni vill, så länge ni håller er ovanför minsta kravnivån för året.

 

Skicka in miljörapporten

Verksamhetens kriterielista ska alltid uppdateras online. Det är valfritt om anläggningen vill bifoga miljömål och nyckeltal i onlineformuläret eller maila direkt till oss. Om ni bifogar dokumenten online, glöm då inte att skicka ett mail till oss om att miljörapporten är uppladdad och klar.

Miljörapporten ska skickas in till Green Key Sverige en månad innan anläggningens Green Key-märkning går ut. Detta för att Green Key Sverige och Green Keys  jury ska kunna godkänna miljörapporten och på så vis förnya anläggningens miljömärkning för ytterligare ett år. Vi skickar alltid påminnelsemail i god tid innan.

Om ni har frågor kring miljörapporten eller vill ha hjälp med formulering av miljömål – tveka inte att kontakta oss för stöd!

 

Om miljörapport inte skickas in i tid

Om miljörapporten inte har skickats in senast vid datumet för certifikatets utgång avmarkeras anläggningen tillfälligt som miljömärkt i Green Keys kanaler, tills miljörapporten skickats in och godkänts. Detta eftersom Green Keys jury bara kan tilldela miljömärkningen årligen till anläggningar som uppfyller alla Green Keys kriterier. Det krävs alltså att en årlig miljörapport skickas in för att Green Key ska kunna garantera kvalitén på miljöarbetet och förnya certifikatet.